Elektrikli ulaglara zarýad beriji enjamlar

Elektrik ulaglarynyň meşhurlygy bilen, üýşmeleňlere zarýad bermek islegi hem artýar we kassalara bolan isleg tebigy ýagdaýda artýar.

Kompaniýamyzyň zarýad beriji örtük örtügi, adatça ýeterlik gurluş güýjüne we berkligine eýe bolmak üçin polat ýa-da alýumin garyndysy ýaly ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.Goraglar, umumy estetikasyny ýokarlandyrmak we ýele garşylygy azaltmak üçin adatça tekiz ýüzlere we tertipli görnüşlere eýe.

Şol bir wagtyň özünde, korpus dürli howa şertlerinde zarýad beriş üýşmesiniň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin suw geçirmeýän we möhürlenen dizaýny kabul eder.Şeýle hem, gabygyň tozan we galyndylaryň zarýad beriş üýşmesiniň içine girmeginiň öňüni almak we içerki enjamlaryň howpsuz işlemegini goramak üçin tozan geçirmeýän funksiýa bar.Şeýle hem, gabyk, birugsat işgärleriň işlemezligi ýa-da ogurlanmagynyň öňüni almak üçin, gabykda howpsuzlyk gulpy ýa-da ogurlyga garşy enjam gurmak ýaly ulanyjynyň howpsuzlyk zerurlyklaryny göz öňünde tutar.

Funksiýa we howpsuzlyga goşmaça, zarýad beriş üýşmesiniň gabygy dürli ssenariýalara we gurşawlara görä aýratynlaşdyrylyp we şahsylaşdyrylyp bilner.

Elektrikli ulaglara zarýad beriji goşundylar-02