Programma pudagy

Biziň kompaniýamyz

13 ýyllyk tejribe bilen takyk metal önümçiligi we dizaýn öndürijisi

“Dongguan Youlian Display Technology Co., Ltd.” gözleg we ösüş we in engineeringenerçilik tehnologiýa hyzmatlaryny birleşdirýän “Precision Metal” öndürijisidir. Biz amatly pudak pozisiýasyny (ululygy we göwrümi bilen), ýokary bazar gatnaşyklary, işiň iň gowy işgärleri we inersenerleri, we söweş synagyndan geçen ýasama tehnologiýasy we awtomatlaşdyryş same Şol bir wagtyň özünde OEM, ODM-ni kabul edip bileris.bu siziň aşaky setiriňize we wagt tertibine kömek eder.

Önümlerimiz maglumatlar, aragatnaşyk, lukmançylyk, milli goranmak, elektronika, awtomatlaşdyryş, elektrik energiýasy, senagat gözegçiligi we beýleki ugurlarda ulanylýar we ygtybarly hil we kanagatlanarly hyzmat bilen siziň ynamyňyzy we goldawyňyzy gazandyk.

Uliulýan özara bähbitli bolmak üçin içerde we daşary ýurtdaky dürli gatlaklardan bolan kärdeşleri bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga we bilelikde has gowy geljegi döretmäge taýýardyr!

biz hakda
 • .Yllar

  Takyk metal
  Hususylaşdyrma tejribesi

 • +

  Hünär we tehniki işgärler

 • Zawod meýdany

 • Taslama tejribesi

 • zawod01
 • zawod01 (6)
 • zawod01 (5)
 • zawod01 (4)
 • zawod01 (3)
 • zawod01 (2)
 • zawod01 (1)

Zawodymyz

Takyk metal öndürýän zawodyň bolmaly enjamlary we mümkinçilikleri

Mümkinçilikleri isleýärsiňizmi?Biz aldyk.2010-njy ýyldan başlap, metaldan ýasalan 30,000 inedördül metrden gowrak häzirki zaman zawod binalary we 100-den gowrak hünärmen we tehniki işgär, şeýle hem uzak möhletli metal takyk ýasamaga ukyply gerimimiz giňelýär.

Minara bilen iýmitlenýän süýümli lazerleri, robot we el bilen kebşirleýiş öýjüklerini, awtomatiki zarba urýan maşynlary, awtomatlaşdyrylan panelleri, CNC köp okly metbugat tormozlaryny, içerki tozan örtügini, işleýiş, timarlamak, gurnamak we ş.m.Iň ýokary hilli gözegçilik, ISO kepilnamasy, çalt önümçilik mümkinçilikleri we dünýä derejesindäki ýük daşamak bölümine goşuň.

 • 2010-njy ýyl

  Guruldy

 • 30,000

  Zawod meýdany

 • 100

  Tehniki işgärler

Doly görfabrik_btn01

Döredijimiz

Kewiniň takyk metal öndürýän zawodyň döredilmegi baradaky hekaýa

Youngaş wagty okuwyny terk edeninden bäri, dostlarynyň tanyşmagy bilen Taýwan zawodynda baş işçi bolup işleýär, ýöne ömrüni beýle adaty ýagdaýda geçirmek islemeýär.

Şu wagta çenli demir pudagynda 25 ýyl bäri işleýär we çuňňur tejribesini görkezýän ýaşlygyny metaldan ýasamak üçin bagyşlady.

 • Dizaýn

  Dizaýn

  Gurluş dizaýnyna kömek edip biler, çyzgylary öndürip biler we işleýşini ýitirmän maksat bahalaryna esaslanýan dizaýn tekliplerini berip biler.
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Şol sebäpden, biziň bilen sargyt etmek üçin sargyt bereniňizde we maksimum ben-efitiňizi üpjün etmek üçin maksatlaýyn bahaňyza görä dizaýn edeniňizde, hyzmatlarymyzdan lezzet alyp bilersiňiz.

Näme edýäris?

Esasan aragatnaşyk senagaty, elektrik senagaty, akylly senagat, lukmançylyk ulgamy, maliýe enjamlary örtügi, energiýa enjamlary örtügi, awtomatlaşdyryş enjamlary örtügi, zarýad şkafy we ş.m. ýaly dürli ssenariýalarda metal şassi we şkaflar bilen meşgullanýarys. öndürip bileris;Çyzgylaryň ýoklugynyň ähmiýeti ýok, çyzuw dizaýny üçin CAD inersenerlerimiz bar.

Takyk metal öndürmek prosesimiz aşakdaky ýaly, her bir proses sanalandyr, ilki metaldan gaýtadan işleýän ussahana, soň pürküji ussahanasy we ahyrynda gurnama ussahanasy.

Amallarymyzyň her biri berk barlaglardan geçer we diňe soňky barlagda hiç hili mesele ýüze çykmasa paket iberiler.

Müşderi paýlanyşy

Kompaniýamyzyň müşderileri esasan ABŞ-da (42%), Japanaponiýada (20%), Angliýada (5%), Fransiýada (4%), Germaniýada (6%), Wýetnamda (5%), Russiýada (4) paýlanýar. %), Günorta Koreýa (5%), Saud Arabystany (4%) we Günorta Afrika (5%)

index_customer_img01
 • dingwei01
  Amerikanyň Birleşen Ştatlary (42%)

  Amerikanyň Birleşen Ştatlary (42%)

 • dingwei01
  Angliýa (5%)

  Angliýa (5%)

 • dingwei01
  Saud Arabystany (4%)

  Saud Arabystany (4%)

 • dingwei01
  Fransiýa (4%)

  Fransiýa (4%)

 • dingwei01
  Japanaponiýa (20%)

  Japanaponiýa (20%)

 • dingwei01
  Günorta Afrika (5%)

  Günorta Afrika (5%)