• +

សមត្ថភាព

ការចែកចាយអតិថិជន

អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានចែកចាយជាចម្បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (42%) ជប៉ុន (20%) ចក្រភពអង់គ្លេស (5%) បារាំង (4%) អាល្លឺម៉ង់ (6%) វៀតណាម (5%) រុស្ស៊ី (4%) %) កូរ៉េខាងត្បូង (5%) អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (4%) និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង (5%)

 • សហរដ្ឋអាមេរិក (42%)

  សហរដ្ឋអាមេរិក (42%)

 • ចក្រភពអង់គ្លេស (៥%)

  ចក្រភពអង់គ្លេស (៥%)

 • អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (4%)

  អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (4%)

 • ប្រទេសបារាំង (4%)

  ប្រទេសបារាំង (4%)

 • ជប៉ុន (20%)

  ជប៉ុន (20%)

 • អាហ្វ្រិកខាងត្បូង (5%)

  អាហ្វ្រិកខាងត្បូង (5%)